Planlægning for mere skov

Der udarbejdes et plangrundlag for mere skov i Vesthimmerland, som skal indeholde en opdatering af potentielle skovrejsningsområder med tilhørende retningslinjer for skovrejsning med fokus på klimagevinst. Skov kan være et effektivt værktøj til at binde og lagre CO2. En hektar klimaskov kan ifølge Hedeselskabet binde i gennemsnit ca. 10 tons CO2 pr år (ca. halvdelen af CO2-udledningen pr. borger i kommunen). Formålet med planlægningen er at udpege de arealer, hvor der er gode betingelser for skovrejsning med særligt fokus på CO2-lagring.

Skove kan have mange formål både klima, træproduktion, biodiversitet eller rekreative formål. Produktions-, klima-, natur- og fritidsformål er dog ikke nødvendigvis forenelige formål i en skov, så det er muligt, at der skal udpeges arealer til forskellige former for skov. Uagtet skovenes formål, så er det et statsligt mål, at skovarealet i Danmark øges til at udgøre 25% af landets areal.

Planlægningen skal desuden fastlægge retningslinjer, som sikrer at skovene over deres livscyklus bevarer et optimalt CO2-optag samtidigt med at de tager hensyn til natur og miljø og eventuelt giver mulighed for at skovene kan have en rekreativ funktion. Der kan tilsvarende fastlægges retningslinjer for naturskov og rekreativ skov.

Flere virksomheder søger og forventes i højere grad at søge arealer til etablering af skov med fokus på forbedring af deres klimaregnskaber. Planlægningen kan være grundlag for anvisning af brugbare skovrejsningsarealer.

Kommunens rolle: Myndighed

Vesthimmerlands Kommune er som myndighed ansvarlig for planlægningen.

Tidsplan: I gang

2024-2027

Påvirkning på Klimaet

Plangrundlaget for skovrejsning vil ikke i sig selv bidrage til et øget optag af CO2, men det kan danne grundlag for skovrejsningsprojekter

Ansvarlig forvaltning

Ansvarlig forvaltning: 

Teknik- og Økonomiforvaltningen
Team Plan og Team Vand og Natur.

Interessenter og partnere

  • Store erhvervsvirksomheder
  • Lodsejere
  • Landboforeninger
  • Skovrejsningsvirksomheder (Skovdyrkerforeningen, Hedeselskabet m.fl.)
  • Naturstyrelsen
  • Forsyningsvirksomheder og vandværker