Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet består af 7 medlemmer og står blandt andet for at give alkoholbevillinger i Vesthimmerland.

Hvad arbejder nævnet med?

Bevillingsnævnet giver alkoholbevillinger ud fra reglerne i Restaurationsloven. Det er også Bevillingsnævnet, der giver tilladelse til udvidet åbningstider. 

Hvis der er tale om en midlertidig bevilling, er det dog Politiet, der giver bevilling, ligesom det er Politiet, der udsteder næringsbrev.

Hvem er medlem af nævnet?

  • Borgmester Per Bach Laursen (formand)
  • Byrådsmedlem Morten Mejdahl
  • Byrådsmedlem Svend Jørgensen
  • Byrådsmedlem Jens Chr. Pedersen
  • Byrådsmedlem Lars Rem
  • Medlem med økonomisk indsigt: Adnan Fejzic
  • Medlem udpeget af Horesta
  • Politidirektør - Nordjyllans Politi: Anne Marie Roum Svendsen 

Ændringer i Bevillingsnævnet

Pr. 17. februar 2022 udtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) midlertidigt af Bevillingsnævnet. Jens Chr. Pedersen (Socialdemokratiet) træder midlertidigt til i perioden.

Pr. 31. oktober 2022 indtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) tilbage som medlem (efter midlertidig udtrædelse i perioden fra 17. februar - 31. oktober 2022). I denne forbindelse udtræder Jens Chr. Pedersen som stedfortræder for Doris Lauritzen (Socialdemokratiet).

Pr. 26. januar 2023 udtræder Doris Lauritzen (Socialdemokratiet) midlertidigt af Bevillingsnævnet. Jens Chr. Pedersen (Socialdemokratiet) træder midlertidigt til i perioden.

Pr. 31. august 2023 indtræder Jens Chr. Pedersen fast som medlem efter en midlertidig medlemsperiode som stedfortræder for Doris Lauritzen (Socialdemokratiet).

Pr. 2. februar 2024 skifter Lars Rem fra Nye Borgerlige til løsgænger.

Hvornår afholder nævnet møder?

Bevillingsnævnet afholder møder efter behov.

Bevillingsnævnets forretningsorden

Vedtaget af Bevillingsnævnet den 6. juni 2013.

§ 1

Stk. 1. Bevillingsnævnet består af 7 personer: Politinspektøren, 5 medlemmer udpeget af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune, 1 medlem udpeget af HORESTA. Desuden deltager embedsmænd - uden stemmeret - i Bevillingsnævnets møder.

Stk. 2. Bevillingsnævnet vælger selv en formand og en næstformand.

Stk. 3. Medlemmerne udpeges for en periode på 4 år, som følger Byrådets valgperiode

Stk. 4. Nævnets sekretariatsarbejde varetages af en dertil udpeget sekretær. For sekretæren findes § 2 tilsvarende anvendelse. Hvis sekretæren ikke kan medvirke ved behandlingen af en sag, udpeges en anden til at virke som sekretær under sagen.

Stk. 5. Nævnets adresse er: Bevillingsnævnet, Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars

 

§ 2

Stk. 1. Nævnet træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at vedkommende er udelukket fra at deltage i nævnets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under sagens behandling forlade lokalet. Den pågældende er ikke afskåret fra at deltage i nævnets afgørelse af, hvorvidt vedkommende skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.

Stk. 2. Et medlem skal underrette formanden inden mødet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om pågældendes  habilitet.

Stk. 3. Nævnet afgør selv i påkommende tilfælde, om et medlem kan deltage i en sags behandling.

§ 3

Stk. 1 Bevillingsnævnet kan træffe beslutning om, at sager kan sendes i cirkulation hos medlemmerne og behandles skriftligt. 

 

Restauranter (bespisning)

Eks. pizzaria

Krostuer med åbningstid til kl. 2.00 Diskoteker med åbningstid til kl. 5.00

Lejlighedstilladelser 

Eks. alkoholbevilling til byfest og koncert arrangementer

Første gangs bevilling Behandles på møde Behandles på møde Behandles på møde Skriftlig behandling hos politiet

Fornyelse

Almindelig fra 2 år frem efter

Skriftlig behandling Skriftelig behandling Behandles på møde  
Fornyelse med betingelser fra 2 år eller mindre   Behandles på møde  Behandles på møde  Behandles på møde Skriftlig behandling hos politiet

Fornyelse
Udskiftning af bestyrelsesmedlemmer - f.eks. boldklubber

 Skriftlig behandling  Skriftlig behandling  Skriftlig behandling Skriftlig behandling hos politiet

Stk.2. Sekretariatet fremsender sagen med tilhørende bilag til hvert medlem af Bevillingsnævnet. Inden fristen på 5 hverdage skal medlemmet returnere sin afgørelse til sekretariatet, som samler medlemmernes svar til en afgørelse.

Stk. 3. Ved skriftlige afgørelser skal der være stemmeflertal. Ved stemmelighed optages sagen på førstkommende møde.

Stk. 4. Et medlem har mulighed for at indbringe en sag til mundtlig behandling i Bevillingsnævnet, hvis der indgives en saglig begrundelse herfor.

Stk. 5. Alle sager noteres på dagsorden for førstkommende møde under et særskilt punkt betegnet "skriftlige sager", som en orientering til medlemmerne.

§ 4

Stk. 1. Bevillingsnævnets møder er lukkede.

Stk. 2. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, meddeles dette til formanden inden mødet.

Stk. 3. Tid og sted for nævnets møder fastsættes og varsles af formanden i god tid. Formanden drager i samarbejde med Politidirektøren omsorg for mødernes indkaldelse.

Stk. 4. Formanden tilrettelægger nævnets arbejde og leder forhandlingerne på nævnets møder.

Stk. 5. Formanden og i dennes forfald  næstformanden leder forhandlingerne på nævnets møder og formulerer de punkter, om hvilke der skal stemmes.

Stk. 6. Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, som formanden bestemmer, og i den dagsordenen angivne rækkefølge kan fraviges.

Stk. 7. En sag, der ikke har været optaget på dagsordenen, kan ikke behandles, med mindre der er enighed herom eller sagen ikke tåler udsættelse.

§ 5

Stk. 1. Formanden foranlediger, at der senest 1 uge før et mødes afholdelse tilsendes medlemmerne en dagsorden.

Stk. 2. Hvis et medlem har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden denne sag på dagsordenen for førstkommende møde.

Stk. 3. Det fornødne materiale til sagernes bedømmelse er tilgængeligt for medlemmerne hos nævntes sekretær 1 uge før mødets afholdelse. 

§ 6

Stk. 1. Bevillingsnævnet er beslutningsdygtig, når mindst halvedelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed skal der meddeles afslag.

§ 7

Stk. 1. Nye bevillingssager og genbevilling af eksisterende bevilling som er uden bemærkninger fra politiet sendes i cirkulation.

Stk. 2. Alle andre sager forelægges nævnet. De godkendte sager optages til nævnets orientering på dagsorden for førstkommende møde.

§ 8

Stk. 1. Nævnets beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af nævnets sekretær. Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres. I beslutningsprotokollen andføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer, der har været fraværende.

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort ført til beslutningsprotokollen. 

Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige medlemmer, som har deltaget i mødet.

Stk. 4. Senest 1 uge efter mødets afholdelse, fremsendes et renskrevet referat til samtlige nævnsmedlemmer. Formanden drager omsorg for, at nævnets afgørelser bringes til parternes kundskab.

§ 9

Godkendt af Bevillingsnævnet på møde den 6. juni 2013. Forretningsordenen træder i kraft straks efter Bevillingsnævnets godkendelse.