Etablering af regnvandsbassiner

For at minimere belastningen af de vandløb der modtager overfladevand fra bla. byerne i kommunen, etableres regnvandsbassiner/forsinkelsesbassiner. Bassinerne dimensioneres så afstrømningen til vandløbet tilnærmelsesvis er den naturlige afstrømning i området.

Bassiner evt. i kombination med LAR- løsninger anvendes i forbindelse med byggemodninger eller ved separeringsprojekter for, at minimere den hydrauliske puls ved en regnhændelse samt for at bundfælde forurenende stoffer, der ellers vil være udledt til vandløbene.

Bassiner dimensioneres oftest med en størrelse, så en ”normalregn” kan være i bassinet. Ved større regnhændelser, hvor bassinet løber over sine breder, planlægges, hvor vandet kan ”parkeres” uden væsentlige gener for miljøet. Vesthimmerlands kommune har udpeget potentielle risikoområder for oversvømmelse og erosion. Nødvendige afværgeforanstaltninger i potentielt oversvømmelsestruede områder udføres af bygherre.

For at afbøde virkninger af ekstreme vejrbegivenheder såsom skybrud, stormflod samt stigende grundvandsstand, indtænkes vandhåndteringen i den fysiske planlægning. I planarbejdet udarbejdes vandhåndteringsplaner, der under hensyntagen til Vandramme og -Oversvømmelsesdirektiv sikrer risikostyring ved ”for meget vand”.

Der etableres regnvandsbassiner i forbindelse med separeringsprojekter i f.eks. Ranum og i Løgstør samt i forbindelse med flere byggemodninger i Aars.

 

Vores rolle: Myndighed

Vesthimmerlands Kommune er som myndighed ansvarlig for den overordnede planlægning.

Påvirkning på klimaet

Bidrager til øget klimarobusthed, da regnvandsbassiner er et vigtigt virkemiddel i forhold til at klimasikre byer og de dyrkede arealer langs vandløbene.

Tidsplanen: Løbende

Der etableres løbende regnvandsbassiner i takt med, at kloaksepareringsprojekterne skrider frem og nye områder byggemodnes.

Ansvarlig

Ansvarlig forvaltning: Teknik- og Økonomiforvaltning

Ansvarlig chef/medarbejder:

Dion Nørgaard

Miljømedarbejder

Tlf: 9966 7152

Mail: lbh@vesthimmerland.dk

Interessenter og partnere

  • Vesthimmerlands Forsyning er ansvarlig for at håndtere det vand, der kommer fra det offentlige kloak- og regnvandssystem.
  • Vesthimmerlands Kommune er ansvarlig for at håndtere vejvandet udenfor de kloakerede områder, samt ansvarlig for at håndtere klimavand – det vil sige vand fra regnintensiteter over 5-års hændelse.
  • Entreprenører/erhverv
  • Borgere

Budget

  • Vesthimmerlands Forsyning finansierer som udgangspunkt etablering af regnvandsbassiner til håndtering af urbant regnvand.
  • Vesthimmerlands Kommune finansierer regnvandsbassiner til afledning af vejvand m.m.