Oversvømmelse og erosion

I Danmark opleves der voldsommere vejr med store ændringer i hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrhændelser, såsom skybrud og stormflod. Derudover forventes en stigende grundvandsstand og øget havvandsstigning, som følge af klimaændringerne. Dette vil medføre flere oversvømmelser og mere kysterosion, hvilket kan blive bekosteligt, både for den enkelte grundejer og for samfundet som helhed.

Med en langsigtet og målrettet fysisk planlægning, hvor vandhåndtering indtænkes tidligt i processen, vil det være muligt at forebygge mange væsentlige skader, samtidig med, at der skabes fremtidige bæredygtige byomdannelses- og byudviklingsprojekter til gavn for både nuværende og kommende borgere.

Derfor har man fra statens side indført retningslinjer for at beskytte mod og forebygge oversvømmelser og erosion. Ud fra retningslinjerne har Vesthimmerlands Kommune udarbejdet et tillæg til Kommuneplanen, der udpeger de områder i Vesthimmerlands Kommune, der er i fare for oversvømmelse og/eller erosion, for dermed at sikre, at fremtidig planlægning for byudvikling, særlige tekniske anlæg samt ændret anvendelse af eksisterende byområder.

På baggrund af udpegningen har Vesthimmerlands

Kommune yderligt udarbejdet klimatilpasningshandleplaner for fem af kommunens byer og områder, som er særligt udfordret af oversvømmelser:

  • Indsatsområde Hvalpsund
  • Indsatsområde Løgstør
  • Indsatsområde Ranum
  • Indsatsområde Aars
  • Indsatsområde Halkær Ådal

Vores rolle: Myndighed

Vesthimmerlands Kommune er som myndighed ansvarlig for den overordnede planlægning, tilsyn og projektledelse.

Tidsplanen

Bidrager til øget klimarobusthed ved at reducere klimaforandringernes påvirkning af kystnære områder ved Limfjordsområder, overfladevand, åløb og søer.

Tidsplan: Afsluttet og i gang

Tillægget til Kommuneplanen om oversvømmelse og erosion samt de tilhørende klimatilpasningsplaner, er godkendt i Byrådet i Vesthimmerlands Kommune i 2021. Efterfølgende kommer løbende beskyttelse og forebyggelse mod oversvømmelser og erosion gennem konkrete projekter.

 

Ansvarlig

Ansvarlig forvaltning: Teknik- og Økonomiforvaltning

 

Interessenter og partnere

  • Coast to Coast Climate Changes
  • Aalborg Kommune
  • Region Midt
  • Borgere
  • Erhverv

Budget

Prioriteres løbende ved godkendelse af de enkelte projekter.