Søg midler til projekter i landsbyerne

Er din borger- eller beboerforening medlem af landsbysamarbejdet, og påtænker I et projekt for landsbyen? Så kan I søge om projektmidler i Vesthimmerlands Kommune.

Beskrivelse af puljen

Størrelsen på puljen til projekter i landsbyerne besluttes årligt af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Nærmere information fremsendes direkte til borger-/beboerforeninger og visionsråd via foreningsportalen. (Bemærk, at der som udgangspunkt kun vil være en ansøgningsrunde, dog med mulighed for en ansøgningsrunde to såfremt puljen ikke anvendes fuldt ud ved første ansøgningsrunde).

Puljen kan søges af borger-/beboerforeninger, der er registreret af Landdistriktsrådet samt af visionsrådene.

Desuden kan Landdistriktsrådet prioritere midler til projekter/initiativer for landdistriktsområdet generelt.

Godt at vide

Puljen kan søges til nye udviklingsprojekter, etablerings- og renoverings- eller vedligeholdelsesprojekter samt til inventar eller rekvisitter.

Der er i princippet ingen øvre grænse for tildeling af tilskud men for at tilgodese flest mulige projekter bevilliges, der i praksis sjældent tilskud over 100.000 kr.

Der er som udgangspunkt ikke krav om medfinansiering, dog forventes det, at der ved større projekter søges medfinansiering fra andre puljer og fonde.

Samme projekt kan som udgangspunkt ikke opnå tilskud fra projektpuljen flere gange.

 • Projekter, der søges tilskud til må ikke være påbegyndt
 • Energioptimerende tiltag støttes med max. 75%
 • Der kan maksimalt opnås tilskud til byporte på 15.000 kr.
 • Der kan maksimalt opnås tilskud til plæneklipper, havetraktor, robotklipper mv. på 20.000 kr.

Puljen yder eksempelvis ikke støtte til:

 • Belysning generelt
 • Køb af grunde, herunder udgifter til tinglysning mv.
 • Asfaltering af offentlige pladser
 • Beplantning
 • Flagstænger og flag
 • Indkøb af telte med henblik på udlejning
 • Forplejning ved arrangementer og lign.

Beslutning om bevilling af projektmidler træffes af Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af Landdistriktsrådets indstilling.

Byrådet godkendte den 25. november 2021 ny Landdistriktspolitik.

Politikkens 5 indsatsområder:

 • Landdistriktsudvikling i sammenhæng
 • Livskvalitet på landet
 • Levedygtige landdistrikter
 • Turisme- og erhvervsudvikling i landdistrikter
 • Mobilitet i landdistrikter

Som dokumentation for anvendelse af projektmidlerne skal regnskab/kopi af bilag fremsendes via foreningsportalen inden 31. december året efter bevillingen.

For at opnå finansiering af projekter i landsbyerne, er der flere muligheder. I kan eksempelvis undersøge mulighederne for støtte ved lokale puljer og fonde.

Vi henviser desuden til følgende støttemuligheder:

LAG Jammerbugt-Vesthimmerland

Velux Foundations

Friluftsrådet

Nordea-fonden

Har I spørgsmål til projektansøgningerne, er I altid velkommen til at kontakte os.

Guideline til projekter

Denne guideline skal hjælpe dig som frivillig med planlægning af projekter – drifts- såvel anlægsprojekter. Guidelinen kan give overblik og spare tid senere i processen og uden alt for mange overraskelser undervejs.

Læs gerne hele guiden inden du går i gang.

Inden du går i gang med et projekt er det vigtigt at orientere dig om, hvilke andre arealinteresser og beskyttelser, der kan være i området.

Det kan du gøre på følgende kort.

Her kan du finde ud af om der gælder en lokalplan for et område, og undersøge om der er beskyttet natur, byggelinjer eller andet, som kan være en begrænsning for dit projekt.

På den måde kan du forberede dig godt og eventuelt tilpasse dit projekt, så det kan realiseres i en mere smidig proces.

Et projekt må ikke stride mod bestemmelserne i lokalplanen for området, hvis der findes en. I særlige tilfælde kan kommunen give en dispensation til mindre og ubetydelige afvigelser. Dette afklares i dialog med kommunen.

Du kan også danne dig et overblik gennem kommuneplanens retningslinjer og tilhørende kort. Hvis der er tvivl, er det altid bedre at spørge tidligt i processen.

Læs om emnet i Kommuneplan 2021-2033

Sørg for projektet er godt forankret lokalt og gerne i overensstemmelse med Den Lokale Udviklingsplan (LUP) for distriktet.

 • Titel på projektet
 • Hvem er bygherre
 • Hvem er ejer
 • Kontaktperson for projektet
 • Projekttype (nybygning, tilbygning, ombygning, nedrivning, ændret anvendelse, legepladser, shelter mv.)

Der skal jævnfør Bekendtgørelse af byggeloven samt Planloven som hovedregel søges byggetilladelse til nybyggeri og tilbygninger, og til at ændre anvendelsen af eksisterende byggeri. En byggetilladelse er ifølge loven kun gyldig 1 år fra udstedelse. Bemærk at der følger en udgift til byggeansøgningen, som der skal tages højde for i projektets budget.

Søg byggetilladelse her.

Skal du opføre et nyt byggeri, udstykke en ny ejendom, eller ændre brugen af et areal eller en bygning på landet? Så kræver det ofte, at du får en landzonetilladelse, inden du går i gang. Læs mere her

Der er mange offentlige legepladser i Vesthimmerlands Kommune. Se oversigt over legepladser her.

Ved etablering og vedligehold er der flere ting man skal være opmærksomme på

 • Ved etablering/ændring skal der søges byggetilladelse
 • Underlag
 • Eftersyn
  Der skal årligt være eftersyn på legepladsen af en legepladsinspektør.
 • Forsikring
  Sker der en skade i forbindelse med leg på legepladsen.
  Hvis skadelidte kan bevise, at en skade skyldes fejl eller forsømmelser fra foreningens side, er foreningen normalt erstatningsansvarlig. Derfor anbefales det på det kraftigste, at foreningen tegner en ansvarsforsikring. Få mere at vide om forsikringer her.
 • Ansvar

Hvis foreningen selv har fået byggetilladelsen til legepladen, er det foreningen, der har ansvaret for legepladsen, uanset hvem der ejer jorden. Få altid dette præciseret skriftligt

Er der tale om et stiprojekt, se Vesthimmerlands Kommunes stiguide.

Hvis du skal servere alkohol på din restaurant eller i forbindelse med et arrangement, skal du søge en alkoholbevilling.

Søg en alkoholbevilling her.

Planlægger du et arrangement i det offentlige rum - byfest, marked mv. Så skal du huske at søge om tilladelse først. Der skal søges senest 14 dage før arrangementet afholdes. Ansøgningsskema og vejledning findes på kommunens hjemmeside her. 

Vesthimmerlands Kommune har indgået aftale med Fonde.dk – en fondsdatabase, som foreninger kan få adgang til. Læs mere om fondsdatabasen her.

Øvrige puljer:

Som udgangspunkt afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af foreningen – med mindre der foreligger en skriftlig aftale hvor andet er aftalt.

I forbindelse med afholdelse af arrangementer og lignende kan der være brug for evt. lydanlæg m.v. – dette kan lejes her.

Arrangementer bedes annonceret i Kulturkalenderen og kan evt. også medtages i kulturkalenderen i ugeaviserne mod en egen betaling. Det kan du gøre her.

Når et projekt er afsluttet er det vigtigt med formidling – gerne pressemeddelelse til lokalaviser, facebookopslag m.v.

Samtidig er I altid velkommen til sende informationer, opslag om arrangementer mv. til vores fælles Facebookside – ”Vores ildsjæle – aktiviteter og oplevelser i Vesthimmerland”.

Send materiale til Kulturfritid@vesthimmerland.dk

Kontaktoplysninger

Mads Albrektsen
Udviklingskonsulent
Telefon: 9966 8407
Mail: mqal@vesthimmerland.dk

Peter Bach Frederiksen
Landsbycoach & LAG-koordinator
Telefon: 2057 9888
Mail: pbfr@vesthimmerland.dk

Marianne Frimer
Sekretariatsmedarbejder
Telefon: 9966 8405
Mail: maf@vesthimmerland.dk